Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie. Preto sme sa rozhodli vás, ako dotknutú osobu, informovať o spracúvaní vašich osobných údajov. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké vaše osobné údaje sú predmetom spracovávania, či sú spracúvané na základe súhlasu alebo iného právneho základu, na aký účel sú používané, komu ich odovzdávame resp. zasielame a tiež to, aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Spoločnosť MILK-AGRO spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786 (ďalej iba „MILK-AGRO“) je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba Nariadenie), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba Zákon). Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

1. Aké osobné údaje spracúvame?

Keď využívate naše služby, zapájate sa do našich spotrebiteľských súťaží, rôznych spotrebiteľských akcií, ste našim klientom v programe Cash & Carry alebo navštevujete našu webovú stránku, či naše profily na sociálnych sieťach, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše iniciály, kontakty a prípadne ďalšie nastavenia. 

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov je určený príslušnými právnymi predpismi., ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy alebo je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje MILK-AGRO ako prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracovania. Ide predovšetkým o údaje súvisiace s totožnosťou dotknutej osoby a kontaktné údaje. 

Spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:

  • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, ak nakupujete v programe Cash & Carry (ste podnikateľ), tak aj  IČO, DIČ, e-mailová adresa – teda údaje, podľa ktorých sa dotknutá osoba dá jednoznačne identifikovať;
  • kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a prípadne váš kontakt na sociálnych sieťach;
  • prípadné fotografie, ktorými sa rozumejú fotografie vás ako dotknutej osoby vyhotovenej v prípade, že budete výhercom niektorej zo spotrebiteľských súťaží, fotografia bude použitá na propagáciu súťaže na webovom sídle prevádzkovateľa prípadne v iných reklamných a propagačných materiáloch MILK-AGRO;
  • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o vašom správaní na webe a iných elektronických médiách a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám posielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;
  • údaje súvisiace s návštevou predajne, ktorými sú najmä nahrávky z kamerových systémov na predajniach.

 

1.1  Prehľad účelov spracovania osobných údajov


Ak sa ako zákazník MILK-AGRO chcete zúčastňovať našich spotrebiteľských akcií a súťaží, potrebujeme na to vaše krstné meno, priezvisko a adresu. Ak by ste súhlas so spracovaním osobných údajov vykonali elektronickou formou, tak aj e-mailovú adresu. V prípade, že ste registrovaný ako držiteľ Cash & Carry karty sú to názov vašej firmy/obchodné meno, meno a priezvisko (ak je iné ako obchodný meno – kvôli kontaktu), titul, adresa, telefonický kontakt. Uvedené údaje sú potrebné k tomu, aby sme vedeli kontaktovať výhercov spotrebiteľských súťaží. 

Na realizáciu zmluvného vzťahu ohľadom Cash & Carry karty a na využívanie výhod pre jej držiteľa je pri vypĺňaní formulára potrebné, aby ste nám poskytli názov vašej firmy/obchodné meno, meno a priezvisko (ak je iné ako obchodné meno-kvôli kontaktu), adresu, IČO, DIČ, telefonický kontakt prípadne faxový kontakt. Uvedenie vašej e-mailovej adresy je nevyhnutné pri online registrácii.

Pre zasielanie aktuálnych informácií a reklamy ako držiteľovi Cash & Carry karty, je potrebné aby ste nám poskytli názov vašej firmy/obchodné meno, meno a priezvisko, titul, adresu. Na informácie a reklamu cez e-mail potrebujeme vašu e-mailovú adresu. 
Pre zasielanie aktuálnych informácií a reklamy, je potrebné aby ste nám poskytli vaše krstné meno a priezvisko, titul, adresu. Na informácie a reklamu cez e-mail potrebujeme vašu e-mailovú adresu. 

Máte samozrejme možnosť uviesť aj nepovinné údaje. Napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu, môžete k e-mailovej adrese uviesť aj mobilné telefónne číslo.

2. Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracúvame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak sa u nás zaregistrujete v systéme Cash & Carry, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu (účtov) a poskytovanie súvisiacich služieb. Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, že sa zúčastníte našich spotrebiteľských súťaží. Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zasielame naše ponuky. S vaším súhlasom prípadne odovzdávame údaje aj tretím stranám. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností prevádzkovateľa, oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

    • uzatváranie, evidencia a správa protokolov o zaradení do programu Cash & Carry, vrátane starostlivosti o klientov;
    • zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o Cash & Carry programe;
    • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva;
    • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu;
    • evidencia a archivovanie;
    • riešenie prípadných reklamácií;
    • výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.


Pri registrácii do programu Cash & Carry sú osobné údaje nevyhnutne potrebné za účelom realizácie nášho zmluvného vzťahu ohľadom využívania Cash & Carry karty po registrácii a s cieľom zriadenia vášho zákazníckeho konta držiteľa Cash & Carry karty. Spolu so zriadením vášho konta vám bude pridelené číslo zákazníckej karty, ktoré sa vzťahuje k vašim osobným údajom zákazníka, pričom zákazník je na základe tohto čísla jednoznačne identifikovateľný. V súvislosti s Cash & Carry kartou budeme evidovať číslo karty, ktorú sme vám vystavili a spolu s ním aj údaje o vašich realizovaných nákupoch na túto kartu.

Zákazník nie je povinný tieto údaje poskytnúť, sú však nevyhnutné na plnenie tohto zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno Cash & Carry kartu vystaviť. Uvedené sa nevzťahuje na spracovanie údajov o vašom pohlaví a titule inak ako na účely oslovenia v komunikácii medzi MILK-AGRO a vami. 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na účasť v spotrebiteľských súťažiach, hlavným účelom uvedeného spracúvania je plnenie podmienok v súvislosti s vašou účasťou v prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach organizovaných prevádzkovateľom MILK-AGRO (prípadne jeho partnermi), pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

    • realizácia účasti dotknutej osoby v prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach MILK-AGRO;
    • vyhlásenie výhercov ukončených spotrebiteľských súťaží;
    • uverejnenie víťazov a prípadne ich podobizne na webovom sídle a ďalších propagačných materiáloch prevádzkovateľa MILK-AGRO.


V rámci podpory predaja (bez potreby povolenia zo strany štátnych orgánov) sa môžete zúčastniť prebiehajúcich spotrebiteľských súťaží a to nákupom v niektorej z našich predajní. Súťaže sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nevlastnia našu Cash & Carry kartu. V prípade dodržania podmienok súťaže máte možnosť, v prípade výhry, určenú cenu získať. Spravidla ponúkame losovania o nákupné poukážky, zájazdy, vecné ceny alebo produkty. O prebiehajúcich súťažiach sa môžete dozvedieť z našej reklamy, na našich predajniach alebo na webovom sídle našej spoločnosti www.milkagro.sk. Vždy je však potrebné sa oboznámiť s podmienkami účasti na prebiehajúcich súťažiach.

V prípade, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zrealizujete v písomnej forme priamo v ktorejkoľvek predajni MILK-AGRO vyplnením formulára, nie je potrebné uvádzať údaj o e-mailovej adrese. V prípade, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v spotrebiteľskej súťaži zrealizujete v elektronickej podobe na webovom sídle spoločnosti MILK-AGRO, údaj o vašej e-mailovej adrese je nevyhnutný. Na registráciu používame postup tzv. dvojitého explicitného súhlasu, vaša registrácia teda bude dokončená iba v prípade, že ju potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý bude súčasťou vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu pre tento účel. Ak k príslušnému potvrdeniu z vašej strany nepríde bezodkladne, vaše prihlásenie sa z našej databázy automaticky vymaže.

Zákazník nie je povinný tieto údaje poskytnúť, sú však nevyhnutné na vyhodnotenie spotrebiteľských súťaží a bez ich poskytnutia sa nemožno stať jedným z výhercov vyhlásených prebiehajúcich spotrebiteľských súťaží.  Uvedené sa nevzťahuje na spracovanie údajov o vašom pohlaví a titule inak ako na účely oslovenia v komunikácii medzi MILK-AGRO a vami. Bližšie podmienky účasti na akejkoľvek spotrebiteľskej súťaži MILK-AGRO sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.milkagro.sk resp. priamo v každej predajni MILK-AGRO.

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách prevádzkovateľa MILK-AGRO, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

    • ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo poštou, telefonicky a pod.;
    • zasielanie nepersonalizovanej (všeobecnej) reklamy vo forme newslettrov;
    • prípadné prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami;
    • na účel organizácie spotrebiteľských akcií.


Reklama je prezentácia pri realizácii obchodu, podnikania a pod. s cieľom propagácie tovaru alebo služieb, vrátane nehnuteľných vecí, práv a povinností. Reklama prevádzkovateľa spravidla obsahuje produkty, tovary, služby alebo spotrebiteľské súťaže predávané a organizované našou spoločnosťou MILK-AGRO.
   
Ak ste ako dotknutá osoba uviedli e-mailový kontakt, po spracovaní vašich údajov dostanete od nás ešte raz jeden potvrdzujúci e-mail. Ide o tzv. postup dvojitého explicitného súhlasu. Reklamné e-maily budete dostávať až po kliknutí na odkaz, ktorý e-mail obsahuje. V prípade udelenia vášho súhlasu s prijímaním informácií a reklamy vás budeme informovať o našich aktuálnych spotrebiteľských súťažiach, produktoch, akciách. Pri zasielaní reklamy poštou spracujeme údaj o vašom pohlaví za účelom oslovenia, vaše krstné meno, priezvisko a adresu. Pri zasielaní reklamy e-mailom spracujeme údaj o vašom pohlaví na účely oslovenia, vaše krstné meno, priezvisko a overenú e-mailovú adresu. 

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby prevádzkovateľ mohol zasielať všeobecné ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže, akcie a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.
 
MILK-AGRO ako prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu na základe oprávneného záujmu a to konkrétne bezpečnosti a ochrany jeho majetku. V takom prípade účel spracúvania osobných údajov súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

    • vyhotovenie kamerového záznamu;
    • uchovávanie kamerového záznamu.


Ak navštívite jednu z predajní či prevádzok prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom alebo jej okolie, prevádzkovateľ vyhotovuje a spracúva nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytený aj vy ako dotknutá osoba. Na vyhotovenie a následnú manipuláciu s takýmto záznamom máme právo na základe oprávneného záujmu (čiže aj bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni (prevádzke) a jej okolí.

Príjemcom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ – kamerové záznamy sa uchovávajú na serveroch prevádzkovateľa. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 14 dní. V prípadoch, ktoré definujú osobitné zákony môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní. 

3. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracúvame vaše osobné údaje pre vlastné účely ako ich správca. V niektorých opodstatnených prípadoch môže MILK-AGRO odovzdávať osobné údaje získané od dotknutej osoby ďalším (tretím) stranám, ktoré dané údaje spracúvajú ako sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia však spracúvajú tieto údaje buď podľa našich pokynov, alebo spôsobom, ktorý im stanovujú zákonné predpisy.

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. Na spracúvanie osobných údajov môžu mať k osobným údajom okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom MILK-AGRO sa jedná o určitý jasne stanovený okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

    • poskytovatelia IT služieb;
    • poskytovatelia účtovných služieb;
    • advokátske kancelárie;
    • orgány verejnej moci;
    • ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre MILK-AGRO a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov
 

MILK-AGRO využíva pri spracovaní služieb spojených s Cash & Carry kartou a niektorými spotrebiteľskými súťažami iných sprostredkovateľov. Vaše osobné údaje poskytnuté na tieto účely sú im sprístupnené iba v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb s tým spojených, a na ktoré ste ako zákazník udelili súhlas. Všetci sprostredkovatelia boli starostlivo vybraní. Spracúvajú osobné údaje výlučne podľa pokynov MILK-AGRO a sú zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov.  

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené prevádzkovateľom písomnou zmluvou.

4. Aký je právny základ spracúvania vašich osobných údajov?

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o Cash & Carry programe, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

Ak odmietnete poskytnúť prevádzkovateľovi MILK-AGRO osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa alebo na základe zákona, prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať žiadne ďalšie služby.

5. Ako chránime vaše osobné údaje?

MILK-AGRO prijíma také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najväčšom rozsahu chránili pred ich zneužitím. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používa MILK-AGRO napríklad metódu šifrovania v niektorých oblastiach (Cash & Carry karty a registračného formulára pre účasť v spotrebiteľských súťažiach na našom webovom sídle). Údaje, ktoré našej spoločnosti poskytnete sú potom prenášané v zašifrovanej forme cez SSL (Secure Socket Layer) protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov treťou osobou. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu technickému stavu a softvéru.

6. Aká je doba spracúvania a uchovávania osobných údajov?

Prevádzkovateľ MILK-AGRO je oprávnený spracúvať vaše osobné údaje získané bez vášho súhlasu (ako dotknutej osoby) po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. Uchovávanie osobných údajov sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Doba spracovania osobných údajov dotknutej osoby u prevádzkovateľa MILK-AGRO závisí od účelu, na ktorý boli získané a či dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas na ich spracovanie, alebo sú spracúvané na základe iného právneho účelu. Súhlas je udelený prevádzkovateľovi MILK-AGRO na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. Rovnako v prípade, že ste zamestnancom prevádzkovateľa, vaše osobné údaje budú spracúvané až do odvolania súhlasu, v prípade rozviazania pracovného pomeru, osobné údaje budú spracúvané v zmysle platných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu ohľadne Cash & Carry karty a ďalšie 3 roky po jeho ukončení. V prípade účasti na spotrebiteľských súťažiach, vaše osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú počas trvania príslušnej súťaže až do jej vyhodnotenia. Osobné údaje výhercov budú uchovávané v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Osobné údaje účastníkov, ktorí sa nestali výhercami budú bezodkladne zlikvidované po ukončení resp. vyhodnotení príslušnej spotrebiteľskej súťaži. 

Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na nevyhnutnú dobu podľa príslušného osobitného zákona. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Správnym orgánom, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní sú vaše osobné údaje poskytnuté iba v zákonom povolenom rozsahu. 

Ak navštívite jednu z predajní či prevádzok prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom alebo jej okolie, prevádzkovateľ vyhotovuje a spracúva nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytený aj vy ako dotknutá osoba. Na vyhotovenie a následnú manipuláciu s takýmto záznamom máme právo na základe oprávneného záujmu (čiže aj bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni (prevádzke) a jej okolí. Príjemcom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ – kamerové záznamy sa uchovávajú na serveroch prevádzkovateľa. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 14 dní.

V prípadoch, ktoré definujú osobitné zákony môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní. 

7. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcich bodoch väčšinou získavame priamo od vás ako dotknutej osoby. V prípade, že nie sú osobné údaje získané priamo od vás, zdrojom týchto osobných údajov sú najčastejšie rôzne verejne dostupné zdroje, registre a evidencie (napr. z obchodného registra). Vo výnimočných prípadoch môžu vaše osobné údaje pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené MILK-AGRU ako prevádzkovateľovi poskytnúť.

Vo väčšine prípadov spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie do programu Cash & Carry, pri registrácii za účelom účasti v spotrebiteľských súťažiach, ktoré MILK-AGRO organizuje alebo sú súčasťou vašich prihlášok, vyplnených dotazníkov a životopisov, ktoré nám zasielate za účelom uchádzania sa o zamestnanie. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a sociálnych sieťach a kamerovým záznamom v našich predajniach, prevádzkach a ich okolí.

8. Zasielanie údajov mimo EÚ?

Vaše osobné údaje MILK-AGRO ako prevádzkovateľ neprenáša do žiadnych krajín mimo EÚ.

9. Aké máte práva pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov, máte tiež vy, vo vzťahu k svojim osobným údajom ako dotknutá osoba, viacero práv. Pri spracúvaní vašich osobných údajov si tak môžete uplatniť nasledujúce práva: právo na prístup a informácie, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos, právo na odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov, právo na vznesenie námietky a právo na podanie sťažnosti.


9.1  Právo na prístup a informácie


Naši zákazníci majú právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú spracúvané v našej spoločnosti. Rovnako tak máte právo vedieť o ich pôvode alebo ďalších príjemcoch, ktorým sú vaše údaje odovzdávané a o účele ich spracovania. Prvé vyžiadanie takýchto informácií v písomnej podobe (zasielané poštou) je bezplatné, každé ďalšie takéto vystavenie požadovaných informácii uvedenou formou už môže byť spoplatnené. Na žiadosti adresované a zasielané v elektronickej podobe na osobneudaje@milkagro.sk sa to nevzťahuje.
 

9.2  Právo na opravu údajov


Ak sú vaše údaje uchovávané v MILK-AGRO nesprávne, alebo neaktuálne, môžete nám kedykoľvek túto skutočnosť oznámiť a my sa postaráme o ich opravu. 


9.3  Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania


Ako zákazník spoločnosti MILK-AGRO máte právo na vymazanie údajov o vašej osobe spracúvaných našou spoločnosťou. Vymazanie údajov sa môže uskutočniť žiadosťou zaslanou na naše kontaktné údaje uvedené v bode (10.8), alebo elektronickou formou vyplnením formulára na našom webovom sídle v sekcii „Ochrana osobných údajov“. Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovým resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácii údajov alebo iným zákonom upraveným dôvodom, namiesto vymazania sa môže uskutočniť iba ich „uzamknutie“.

V stanovených prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov. Ak sa obmedzenie spracúvania alebo vymazanie údajov týka vašich údajov, budeme vás o tom informovať. Po vymazaní vašich údajov už nebudete mať možnosť žiadať o prístup k týmto osobným údajom. 

Uplatnenie práva na výmaz nie je v prípade Cash & Carry karty potrebné, ak ste svoju zákaznícku kartu nepoužívali 3 roky. Všetky osobné údaje, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov, sa po uvedenej dobe vymažú. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania sa pre vašu bezpečnosť „uzamknú“. 


9.4  Právo na prenos údajov


Osobné údaje, ktoré o vás spracúva MILK-AGRO, vydáme alebo prenesieme, na základe uplatnenia vášho práva na prenos, vám alebo inej osobe. Urobíme to v bežnom formáte, ktorý je čitateľný na počítači. Platí to iba vtedy, ak je to technicky realizovateľné.


9.5  Právo na odvolanie súhlasu (ak je súhlas právnym základom spracúvania)


Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. Každý takýto súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste poskytli MILK-AGRO máte právo kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a to s okamžitou účinnosťou. Treba ho vykonať zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@milkagro.sk. Odvolanie súhlasu je možné vykonať aj písomnou formou a zaslaním poštou na adresu MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 46, 080 46 Prešov. Ak ste súhlas so spracovaním vašich údajov udelili vyplnením a odovzdaním formuláru v akejkoľvek našej predajni, môžete jeho odvolanie vykonať rovnako v našej predajni. Pri prijímaní reklamy cez e-maily môžete svoje právo na odvolanie vykonať kliknutím na odkaz „ODHLASIŤ“ na konci každej zasielanej reklamy.  


9.6  Právo namietať spracovanie údajov


Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely prieskumu a verejnej mienky.


9.7  Rozšírené práva vzťahujúce sa na spracovanie údajov na personalizovanú/profilovanú reklamu


Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov na personalizovanú/profilovanú reklamu máte okrem vyššie uvedených práv aj právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní, aké informácie a reklamy vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovávanie a právo na prednesenie vášho stanoviska.


9.8  Právo podať sťažnosť


V prípade vašej sťažnosti nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov uvedených v bode 10.1. Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 2 32 313 214. 

10. Ako môžete uplatniť jednotlivé práva?

Jednoducho vyplňte formulár na webovom sídle MILK-AGRO, alebo nám zašlite e-mail, prípadne nám zavolajte a my vám poradíme, ako na to.


10.1  Kontaktné údaje na uplatnenie dotknutých práv


Najrýchlejší spôsob, ako možno uplatniť a požiadať o výkon práva v spoločnosti MILK-AGRO je vyplnenie webového formulára. Formulár môžete samozrejme vyplniť aj bežným spôsobom (písomne) a zaslať ho prevádzkovateľovi poštou. V prípade, že s MILK-AGRO budete komunikovať e-mailom na adresu osobneudaje@milkagro.sk alebo poštou na adresu MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, uložíme takto zaslané údaje – vašu e-mailovú adresu, vaše meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo – pre zodpovedanie vašich otázok alebo vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané hneď potom, čo už nebudú na účely spracovania viac potrebné, resp. obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovania. 

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme ako prevádzkovateľ oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace a to aj opakovane. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

11. Kto zodpovedá za ochranu vašich osobných údajov?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii poverená zodpovedná osoba.


Kontaktné údaje

Poverenú zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese: 

MILK-AGRO spol. s r.o.
Čapajevova 36, 080 46 Prešov
E-mail: zodpovednaosobagdpr@milkagro.sk
Telefón: +421 517 470 131

12. Potvrdenie pravidiel o ochrane údajov

Prečítal/-a som si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov so všetkými podrobnými informáciami, porozumel/-a som mu a súhlasím s ním (bez potvrdenia tohto sa nemôžu vaše údaje spracovať na vyššie uvedené účely).

Aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Aktuálne znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

Hore