Ochrana osobných údajov

Preambula

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie. Preto sme sa rozhodli vás informovať o spracúvaní vašich osobných údajov na účely zasielania reklamy vo forme elektronických NEWSLETTROV. Spoločnosť MILK-AGRO spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786 (ďalej iba „MILK-AGRO“) je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.


1. Definícia pojmov


1.1 Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje o vašej osobe. Sú to najmä vaše meno a priezvisko, vaše bydlisko, vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt alebo vaše správanie pri používaní našich elektronických médií. Pri fyzických osobách-podnikateľoch sú to najmä názov, IČO, DIČ, adresa, e-mailová adresa a telefonický a faxový kontakt. 


1.2 Rozsah služieb spoločnosti MILK-AGRO

Nižšie je opísaný rozsah služieb poskytovaných pri zasielaní elektronickej reklamy (newsletter).


1.2.1 Základné služby

Pri základnej službe (bod 2.) vám poskytujeme informácie o produktoch, spotrebiteľských akciách a spotrebiteľských súťažiach. Okrem toho vás budeme formou newslettrov informovať o aktuálnej ponuke tovarov v našich predajniach.


1.2.2 Reklama

Reklama je prezentácia pri realizácii obchodu, podnikania a pod. s cieľom propagácie tovaru alebo služieb, vrátane nehnuteľných vecí, práv a povinností. Naša reklama spravidla obsahuje produkty, tovary, služby alebo spotrebiteľské súťaže predávané našou spoločnosťou MILK-AGRO.


1.3 Postup dvojitého explicitného súhlasu

Ak ste uviedli e-mailový kontakt, po spracovaní vašich údajov dostanete od nás ešte raz jeden potvrdzujúci e-mail. Reklamné e-maily budete dostávať až po kliknutí na odkaz, ktorý e-mail obsahuje.


2. Spracovanie osobných údajov v rámci reklamy


2.1 Nepersonalizovaná/všeobecná reklama

V prípade udelenia vášho súhlasu s prijímaním informácií a reklamy v elektronickej podobe (newsletter) vás budeme informovať o našich aktuálnych spotrebiteľských súťažiach, produktoch, akciách presne v zmysle bodu (1.). Pri zasielaní reklamy e-mailom spracujeme údaj o vašom pohlaví na účely oslovenia, vaše krstné meno, priezvisko a overenú e-mailovú adresu. 
Účelom spracovania vašich údajov je príjem nepersonalizovanej/všeobecnej reklamy a informácií v zmysle čl.6 ods.1 písmeno a) a článku 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zákazník nie je povinný tieto údaje poskytnúť, sú však nevyhnutné na prijímanie uvedených informácií a reklamy a bez ich poskytnutia zákazník reklamu ani informácie nedostane.


3. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti MILK-AGRO sa uchovávajú až do odvolania vášho súhlasu so spracovaním týchto osobných údajov. Odvolanie súhlasu je možné bez udania dôvodu kedykoľvek a to s okamžitou účinnosťou. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na nevyhnutnú dobu podľa príslušného osobitného zákona.


4. Ochrana údajov

MILK-AGRO prijíma také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najväčšom rozsahu chránili pred ich zneužitím. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používa napríklad metódu šifrovania v niektorých oblastiach. Údaje, ktoré našej spoločnosti poskytnete sú potom prenášané v zašifrovanej forme cez SSL protokol (Secure Socket Layer), aby sa predišlo zneužitiu údajov treťou osobou. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu technickému stavu a softvéru.


5. Vaše práva


5.1 Právo na informácie

Naši zákazníci majú právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú spracúvané v našej spoločnosti. Rovnako tak máte právo vedieť o ich pôvode alebo ďalších príjemcoch, ktorým sú vaše údaje odovzdávané a o účele ich spracovania. Prvé vyžiadanie takýchto informácií v písomnej podobe (zasielané poštou) je bezplatné, každé ďalšie takéto vystavenie požadovaných informácii uvedenou formou už môže byť spoplatnené. Na žiadosti adresované a zasielané v elektronickej podobe sa to nevzťahuje.


5.2 Právo na odvolanie súhlasu

Každý súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste poskytli MILK-AGRO máte právo kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a to s okamžitou účinnosťou. Treba ho vykonať zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@milkagro.sk. Odvolanie súhlasu je možné vykonať aj písomnou formou a zaslaním poštou na adresu MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov. Pri prijímaní reklamy cez e-maily môžete svoje právo na odvolanie vykonať kliknutím na odkaz „ODHLÁSIŤ“ na konci každej zasielanej reklamy.


5.3 Právo na opravu údajov

Ak sú vaše údaje uchovávané v MILK-AGRO nesprávne, alebo neaktuálne, môžete nám kedykoľvek túto skutočnosť oznámiť a my sa postaráme o ich opravu.


5.4 Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania

Ako zákazník spoločnosti MILK-AGRO máte právo na vymazanie údajov o vašej osobe spracúvaných našou spoločnosťou. Vymazanie údajov sa môže uskutočniť žiadosťou zaslanou na naše kontaktné údaje uvedené v bode (5.7), alebo elektronickou formou vyplnením formulára na našom webovom sídle v sekcii „Ochrana osobných údajov“. Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po uplatnení tohto práva. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovým resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácii údajov alebo iným zákonom upraveným dôvodom, namiesto vymazania sa môže uskutočniť iba ich „uzamknutie“.

V stanovených prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov. Ak sa obmedzenie spracúvania alebo vymazanie údajov týka vašich údajov, budeme vás o tom informovať. Po vymazaní vašich údajov už nebudete mať možnosť žiadať o prístup k týmto osobným údajom. 


5.5 Právo na prenos údajov

Osobné údaje, ktoré o vás spracúva MILK-AGRO, vydáme alebo prenesieme, na základe uplatnenia vášho práva na prenos, vám alebo inej osobe. Urobíme to v bežnom formáte, ktorý je čitateľný na počítači. Platí to iba vtedy, ak je to technicky realizovateľné.


5.6 Právo namietať spracovanie údajov

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely prieskumu a verejnej mienky.


5.7 Kontaktné údaje na uplatnenie dotknutých práv

V prípade, že s MILK-AGRO budete komunikovať e-mailom na adresu osobneudaje@milkagro.sk, uložíme takto zaslané údaje – vašu e-mailovú adresu, vaše meno, priezvisko, adresu prípadne telefónne číslo – pre zodpovedanie vašich otázok alebo vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané hneď potom, čo už nebudú na účely spracovania viac potrebné, resp. obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovania. 


6. Právo na sťažnosť

V prípade vašej sťažnosti nás kontaktujte prostredníctvom kontaktov uvedených v bode 9. Okrem toho máte právo podať sťažnosť, v prípade, že máte pocit, že boli porušené vaše práva pri spracúvaní vašich osobných údajov, na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.


7. Prehľad účelov spracovania osobných údajov

Pre zasielanie aktuálnych informácií a reklamy, je potrebné aby ste nám poskytli vaše krstné meno a priezvisko, adresu. Na informácie a reklamu cez e-mail prostredníctvom newslettrov potrebujeme aj vašu e-mailovú adresu. 

Máte samozrejme možnosť uviesť aj nepovinné údaje. Napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu, môžete k e-mailovej adrese uviesť aj mobilné telefónne číslo.


8. Súhlasy so spracovaním osobných údajov


8.1 Vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov na účely zasielania elektronickej reklamy


8.1.1 Príjem nepersonalizovanej (všeobecnej) reklamy

- Áno, chcem pravidelne dostávať informácie a reklamu o aktuálnych ponukách, produktoch, službách, spotrebiteľských akciách a súťažiach MILK-AGRO cez komunikačný kanál e-mail, ktoré som poskytol spoločnosti MILK-AGRO.

Súhlas s príjmom nepersonalizovanej (všeobecnej) reklamy môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a s okamžitou účinnosťou. Môžete na to použiť spôsoby uvedené v bode 5.2 tohto vyhlásenia.


8.2 Potvrdenie pravidiel o ochrane údajov

- Prečítal/-a som si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov so všetkými podrobnými informáciami, porozumel/-a som mu a súhlasím s ním (bez potvrdenia tohto sa nemôžu vaše údaje spracovať na vyššie uvedené účely).


9. Otázky o ochrane údajov

S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa ochrany vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na:

MILK-AGRO spol. s r.o.
Čapajevova 36
080 46 Prešov

E-mail: osobneudaje@milkagro.sk
Telefón: +421 51 74 70 131

© 2018 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET