Súhlas so spracovaním os. údajov – súťaže

Meno, priezvisko, titul: Telef. kontakt a (alebo) e-mail: Adresa bydliska (ulica, mesto/obec, PSČ):
Spoločnosť MILK-AGRO spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786 vám ako dotknutej osobe umožňuje zúčastňovať sa spotrebiteľských súťaží, ktoré organizuje. Bližšie informácie o podmienkach súťaží sú dostupné na webovom sídle www.milkagro.sk. Ako doplnkovú službu by sme vám chceli zasielať aj reklamné materiály. Spôsoby zasielania reklamy môžu byť rôzne, v prípade vášho záujmu vás budeme kontaktovať e-mailom alebo poštou. Podľa nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) na to potrebujeme váš súhlas. Každý súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a s okamžitou platnosťou. Môžete tak urobiť spôsobmi, ktoré sú uvedené v bode (9.2) Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete vyvesené k nahliadnutiu v predajniach MILK-AGRO a tiež na www.milkagro.sk.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
na účely spotrebiteľských súťaží

Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené vyššie uschované v spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. a použité na tieto účely:

účasť v súťažiach
vyhodnotenie súťaží
propagácia súťaží vo firemných médiách

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
na účely reklamy

Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené vyššie uschované v spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. a použité na nasledujúce účely:


1. Zasielanie nepersonalizovanej/všeobecnej reklamy

Áno, mám záujem pravidelne dostávať informácie a reklamu o aktuálnych ponukách, produktoch, službách, spotrebiteľských súťažiach a akciách MILK-AGRO prostredníctvom týchto komunikačných kanálov:

E-mail
pošta


Personalizácia sa vykonáva vyhodnotením údajov o vašom nákupnom správaní, účasti na našich reklamných akciách, spotrebiteľských súťažiach a používaní našich elektronických médií. Na to spracúvame vaše osobné údaje o nákupnom správaní. Tieto informácie sa nespájajú so žiadnymi ďalšími údajmi o vašej osobe. Pritom výslovne súhlasíte s tým, že podľa výsledkov uvedeného spracovania osobných údajov o nákupnom správaní, účasti na našich reklamných akciách a spotrebiteľských súťažiach môže byť automatizovane rozhodnuté, aké informácie vám budú zasielané.

2. Súhlas s profilovaným vyhodnotením údajov

Áno, súhlasím s automatizovaným spracovaním údajov o mojom nákupnom správaní, mojej účasti na reklamných akciách a spotrebiteľských súťažiach a môjho používania elektronických médií spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o.

Vyhlasujem, že som si prečítal/-a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktorému som porozumel/-a a s ktorým súhlasím. Ak by sa mnou zadané osobné údaje nezhodovali s doterajšími údajmi spracúvanými spoločnosťou MILK-AGRO spol. s r.o., súhlasím s tým, aby ma MILK-AGRO spol. s r.o. kontaktovala na telefónne číslo uvedené vyššie za účelom identifikácie mojej osoby.
Hore