Súhlas so spracovaním os. údajov – Cash & Carry

Názov firmy: IČO: Adresa firmy (ulica, mesto/obec, PSČ): : Kontaktná osoba - meno, priezvisko, titul: Telef. kontakt a e-mail:
Spoločnosť MILK-AGRO spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786 vám ako dotknutej osobe umožňuje využívať výhody spojené s CASH&CARRY kartou. Bližšie informácie o podmienkach a výhodách sú dostupné spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami na webovom sídle www.milkagro.sk. Ako doplnkovú službu by sme vám chceli zasielať aj naše firemné reklamné materiály. Spôsoby zasielania reklamy môžu byť rôzne, v prípade vášho záujmu vás budeme kontaktovať e-mailom alebo poštou. Podľa nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) na to potrebujeme váš súhlas. Každý súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to s okamžitou platnosťou. Môžete tak urobiť spôsobmi, ktoré sú uvedené v bode (9.2) Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete vyvesené k nahliadnutiu v predajniach MILK-AGRO a tiež na www.milkagro.sk.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
na účely spotrebiteľských súťaží

Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené vyššie uschované v spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. a použité na tieto účely:

účasť v súťažiach
vyhodnotenie súťaží
propagácia súťaží vo firemných médiách

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
na účely reklamy

Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené vyššie uschované v spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. a použité na nasledujúce účely:


1. Zasielanie nepersonalizovanej/všeobecnej reklamy

Áno, mám záujem pravidelne dostávať informácie a reklamu o aktuálnych ponukách, produktoch, službách, spotrebiteľských súťažiach a akciách MILK-AGRO prostredníctvom týchto komunikačných kanálov:

E-mail
pošta

Personalizácia sa vykonáva vyhodnotením údajov o vašom nákupnom správaní, účasti na našich reklamných akciách, spotrebiteľských súťažiach a používaní našich elektronických médií. Na to spracúvame vaše osobné údaje o nákupnom správaní. Tieto informácie sa nespájajú so žiadnymi ďalšími údajmi o vašej osobe. Pritom výslovne súhlasíte s tým, že podľa výsledkov uvedeného spracovania osobných údajov o nákupnom správaní, účasti na našich reklamných akciách a spotrebiteľských súťažiach môže byť automatizovane rozhodnuté, aké informácie vám budú zasielané.

2. Súhlas s profilovaným vyhodnotením údajov

Áno, súhlasím s automatizovaným spracovaním údajov o mojom nákupnom správaní, mojej účasti na reklamných akciách a spotrebiteľských súťažiach a môjho používania elektronických médií spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o.

Vyhlasujem, že som si prečítal/-a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktorému som porozumel/-a a s ktorým súhlasím. Ak by sa mnou zadané osobné údaje nezhodovali s doterajšími údajmi spracúvanými spoločnosťou MILK-AGRO spol. s r.o., súhlasím s tým, aby ma MILK-AGRO spol. s r.o. kontaktovala na telefónne číslo uvedené vyššie za účelom identifikácie mojej osoby.
Hore