Školský program

Spoločnosť Organika s.r.o. je na Pôdohospodárskej platobnej agentúre registrovaným distribútorom mlieka a mliečnych výrobkov v projekte „Školský mliečny program“. V spolupráci so spoločnosťou MILK – AGRO spol. s r.o., producentom mliečnych výrobkov vyrábaných pod značkou SABI si Vás dovoľujeme osloviť s projektom, ktorý si kladie za cieľ podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných a stredných školách.

 

MILK - AGROKaždý prijímateľ zapojený v projekte „Školský mliečny program“ je povinný dodržiavať uvedené pokyny :
 

s každým prijímateľom spoločnosť Organika s.r.o. uzatvorí Zmluvu o zabezpečení mliečnych výrobkov, ktorú podpíše a opečiatkuje výhradne zriaďovateľ alebo osoba oprávnená konať v mene školy /predškolského zariadenia v 4 rovnopisoch: 2 rovnopisy zostávajú zriaďovateľovi, 2 rovnopisy sa zasielajú obratom spoločnosti Organika s.r.o.
 

Ak sa v šk. jedálni stravujú deti/žiaci z viacerých subjektov, treba na to upozorniť spoločnosť Organika s.r.o, ktorá uzavrie zmluvu s každým subjektom samostatne.
 

mlieko a mliečne výrobky nebude prijímateľ používať pri príprave jedál v škole/predškolskom zariadení. Za prípravu jedál sa nepovažuje a je teda povolené samotné zohriatie mlieka, pridanie napr. kakaa, ovocia, alebo marmelády do mlieka, zaliatie cereálií, müsli. V prípade tvarohu je prípustné použiť ho výhradne na studeno (posýpka a nátierky).
 

mlieko a mliečne výrobky sú určené len na spotrebu žiakov do 18 rokov v ich škole/predškolskom zariadení a to iba v dňoch školského vyučovania
 

prijímateľ sa zaväzuje, že bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov a menný zoznam odoberajúcich žiakov.
 

prijímateľ sa zaväzuje, že neprekročí maximálnu dennú dávku (250 ml mlieka alebo 85 g tvarohu alebo 1 ks jogurtu/ mliečneho výrobku na žiaka a vyučovací deň).
 

škola nesmie súbežne odoberať mlieko a mliečne výrobky, v projekte „Školský mliečny program“ od viacerých dodávateľov.


Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov (Príloha D) v dvoch origináloch opečiatkované a podpísané zriaďovateľom (osobou oprávnenou konať) alebo ním splnomocnenou osobou zasiela do spoločnosti Organika s.r.o. a to najneskôr do 15 dní v nasledujúcom mesiaci po ukončení každého obdobia:

1. obdobie september – december zasiela do 15.1.

2. obdobie január – marec zasiela do 15.4.

3. obdobie apríl – jún zasiela do 15.7.
 

Spolu s Hlásením o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov (Príloha D) raz ročne v dvoch origináloch prijímateľ zasiela do spoločnosti Organika s.r.o. i Záväzné vyhlásenie školy (príloha E), kde uvedie celkový počet detí / žiakov a počet vyučovacích dní v šk. roku. (Každú zmenu počtu žiakov počas šk. roka bezodkladne oznámi spoločnosti Organika s.r.o.).
 

Hlásenia vyplní za školu spoločnosť Organika s.r.o. a zašle ho vedúcej šk. jedálne, ktorá bude postupovať podľa uvedených pokynov.
 

mlieko sa môže prenášať v rámci obdobia(1.,2.,3.) z mesiaca do mesiaca, no z obdobia do obdobia nie! Je dôležité, aby škola spotrebovala všetko mlieko a mliečne výrobky ku koncu každého obdobia!
 

Pri vchode do budovy školy na viditeľnom mieste musí byť trvale umiestnený plagát, ktorý informuje o zapojení prijímateľa do projektu.
 

Vedúca šk. jedálne nahlasuje raz týždenne alebo podľa potreby (telefonicky, online na www.organika.sk alebo mailom) do spoločnosti Organika s.r.o. objednávku.

 

Príjem objednávok:

Eva Folajtárová, tel. č. 0948 448 066

e-mail: objednavky@organika.sk

 

© 2020 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore