Školský program

pre materské školy, základné školy a školy určené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zapojené do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov.

 

Ponuka mliečnych výrobkov „Školského programu"

Názov výrobku Druh a veľkosť balenia Maximálna veľkosť porcie pre žiaka na deň Úhrada za balenie s DPH ktorú hradí škola / žiak
Mlieko polotučné 1,5% pasterizované / vysokopasterizované SABI kartón 1 liter 250 ml 0 €
Mlieko polotučné 1,5% trvanlivé (UHT) kartón/fľaša
1 liter
250 ml 0 €
Mlieko plnotučné 3,5% pasterizované/ vysokopasterizované SABI kartón 1 liter 250 ml 0 €
Mlieko polotučné 1,5% pasterizované / vysokopasterizované SABI téglik 250 g 250 g 0 €
Acidofilné mlieko neochutené SABI téglik 250 g 250 g 0 €
Jogurt biely SABI téglik 150 g 150 g 0 €
Jogurt biely nízkotučný SABI téglik 150 g 150 g 0 €

 

Čo Vám ponúkame?

Podporu pri vedení evidencie, ktorá zahŕňa okrem iného povinne predkladané tlačivá: čestné vyhlásenie školy a štvrťročné hlásenia školy o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov.

Ako sa zapojiť do „Školského programu"?

Spoločnosť Organika s.r.o uzavrie so školou (prípadne so zriaďovateľom školy) zmluvu o zabezpečení mliečnych výrobkov. Po jej uzavretí školu prihlási do 30. septembra na Pôdohospodárskej platobnej agentúre ako prijímateľa.

 

Každý prijímateľ zapojený v projekte „Školský program" sa riadi uvedenými pokynmi:

 • pri vchode do budovy školy na viditeľnom mieste trvale umiestni plagát, ktorý informuje o zapojení školy do projektu „Školský program", označí miesto distribúcie (výdajné okienko) a zverejní informáciu v jedálnom lístku.
 • ak sa v šk. jedálni stravujú deti/žiaci z viacerých škôl, upozorní na to spoločnosť Organika s.r.o, ktorá uzavrie zmluvu s každým subjektom samostatne.
 • mlieko prijímateľ nesmie používať pri príprave jedál ani ho žiadnym spôsobom ochucovať, ale je dovolené mlieko v rámci „Školského programu" distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v školskej jedálni. Takto distribuované mlieko sa žiakom neposkytuje v rámci školského stravovania.
 • mlieko je určené len na spotrebu žiakov, a to iba v dňoch školského vyučovania
  • prijímateľ sa zaväzuje, že neprekročí maximálnu dennú dávku (250 ml mlieka na žiaka a vyučovací deň) a bude viesť oddelenú evidenciu „školského mlieka" o dodávkach a spotrebe prostredníctvom webovej stránky www.organika.sk v systéme evidencie
 • škola nesmie súbežne odoberať mlieko a mliečne výrobky, v projekte „Školský program" od viacerých dodávateľov.
 • Hlásenie školy o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov (za školu vypĺňa automaticky systém evidencie). Prijímateľ ku koncu každého zabezpečovaného obdobia spotrebuje všetko dodané mlieko a následne zašle hlásenie do spoločnosti Organika s.r.o. :
  1. obdobie od 1.septembra do 31.decembra
  2. obdobie od 1.januára do 31.marca
  3. obdobie od 1.apríla do 30.júna
 • Škola/predškolské zariadenie má povinnosť zabezpečiť pre žiakov/deti v príslušnom školskom roku vzdelávaciu aktivitu súvisiacu s cieľom „školského programu“ v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktorej stručný popis tejto činnosti uvedie v Čestnom vyhlásení školy (Časť B Príloha 3)

 

Škole zapojenej do „Školského programu" spoločnosť Organika s. r. o. garantuje, že objednané množstvá tovaru sa budú riadiť výlučne potrebami školy.

Pokiaľ ste sa rozhodli zapojiť sa s nami do ,,Školského programu", kontaktujte nás :

e-mail: objednavka@organika.sk
tel. č. 0948 448 066
www.organika.sk

MILK-AGRO

MILK-AGRO

Hore