Školský program

pre materské školy, základné školy a školy určené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zapojené do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov.

 

Ponuka mliečnych výrobkov „Školského programu"

Názov výrobku Druh a veľkosť balenia Maximálna veľkosť porcie pre žiaka na deň Úhrada za balenie s DPH ktorú hradí škola / žiak
Mlieko polotučné 1,5% pasterizované / vysokopasterizované SABI kartón 1 liter 250 ml 0 €
Mlieko polotučné 1,5% trvanlivé (UHT) kartón/fľaša
1 liter
250 ml 0 €
Mlieko plnotučné 3,5% pasterizované/ vysokopasterizované SABI kartón 1 liter 250 ml 0 €
Mlieko polotučné 1,5% pasterizované / vysokopasterizované SABI téglik 250 g 250 g 0 €
Acidofilné mlieko neochutené SABI téglik 250 g 250 g 0 €
Jogurt biely SABI téglik 150 g 150 g 0 €
Jogurt biely nízkotučný SABI téglik 150 g 150 g 0 €

 

Čo Vám ponúkame?

Podporu pri vedení evidencie, ktorá zahŕňa okrem iného povinne predkladané tlačivá: čestné vyhlásenie školy a štvrťročné hlásenia školy o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov.

Ako sa zapojiť do „Školského programu"?

Spoločnosť Organika s.r.o uzavrie so školou (prípadne so zriaďovateľom školy) zmluvu o zabezpečení mliečnych výrobkov. Po jej uzavretí školu prihlási do 30. septembra na Pôdohospodárskej platobnej agentúre ako prijímateľa.

MILK - AGRO

Každý prijímateľ zapojený v projekte „Školský program" sa riadi uvedenými pokynmi:

 • pri vchode do budovy školy na viditeľnom mieste trvale umiestni plagát, ktorý informuje o zapojení školy do projektu „Školský program", označí miesto distribúcie (výdajné okienko) a zverejní informáciu v jedálnom lístku.
 • ak sa v šk. jedálni stravujú deti/žiaci z viacerých škôl, upozorní na to spoločnosť Organika s.r.o, ktorá uzavrie zmluvu s každým subjektom samostatne.
 • mlieko prijímateľ nesmie používať pri príprave jedál ani ho žiadnym spôsobom ochucovať, ale je dovolené mlieko v rámci „Školského programu" distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v školskej jedálni. Takto distribuované mlieko sa žiakom neposkytuje v rámci školského stravovania.
 • mlieko je určené len na spotrebu žiakov, a to iba v dňoch školského vyučovania
  • prijímateľ sa zaväzuje, že neprekročí maximálnu dennú dávku (250 ml mlieka na žiaka a vyučovací deň) a bude viesť oddelenú evidenciu „školského mlieka" o dodávkach a spotrebe prostredníctvom webovej stránky www.organika.sk v systéme evidencie
 • škola nesmie súbežne odoberať mlieko a mliečne výrobky, v projekte „Školský program" od viacerých dodávateľov.
 • Hlásenie školy o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov (za školu vypĺňa automaticky systém evidencie). Prijímateľ ku koncu každého zabezpečovaného obdobia spotrebuje všetko dodané mlieko a následne zašle hlásenie do spoločnosti Organika s.r.o. :
  1. obdobie od 1.septembra do 31.decembra
  2. obdobie od 1.januára do 31.marca
  3. obdobie od 1.apríla do 30.júna

 

Škole zapojenej do „Školského programu" spoločnosť Organika s. r. o. garantuje, že objednané množstvá tovaru sa budú riadiť výlučne potrebami školy.

Pokiaľ ste sa rozhodli zapojiť sa s nami do ,,Školského programu", kontaktujte nás :

e-mail: objednavka@organika.sk
tel. č. 0948 448 066
www.organika.sk

MILK-AGRO

MILK-AGRO

© 2022 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore