Zníženie energetickej náročnosti obchodných prevádzok

Publicita projektu

MILK-AGROMILK-AGRO

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti obchodných prevádzok spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r. o. - predajne Exnárova, Prešov a Murgašova, Sabinov

 

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je rekonštrukcia súčasného systému výroby, distribúcie a odovzdávania chladu pre chladiace zariadenia a súčasne vykurovanie časti priestorov v predajniach Prešov, Exnárova a Sabinov, Murgašova. Navrhované zariadenie bude využívať aj rekuperáciu tepla. Spätné získavanie tepla sa využije v zime, kedy je potrebné chladiť chladiarenské zariadenia a súčasne vykurovať interiérový priestor predajní. Súčasné chladiarenské zariadenie v oboch predajniach bude nahradené tepelným čerpadlom vzduch Daikin Conveni-Pack LRYEQ-AY o chladiacom výkone 21,8 kW a súčasne o vykurovacom výkone klimatizácií 27,0 kW. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu spotreby elektriny a plynu, a tým aj k zníženiu emisií skleníkových plynov.


Dátum začatia realizácie projektu: 03/2022
Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2022
Celkové náklady: 100 710,00 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 75 532,50 EUR
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

MILK-AGRO

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
 

Hore