Inštalácia fotovoltaických panelov

Publicita projektu

MILK-AGROMILK-AGRO

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

Názov projektu:
Inštalácia fotovoltaických panelov v areáli MILK-AGRO, s.r.o., Sabinov

 

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je výstavba nového zdroja na výrobu elektrickej energie na báze OZE. Realizáciou navrhovaných opatrení – inštaláciou fotovoltaického zariadenia s batériovým úložiskom na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu a inteligentného systému na riadenie, optimalizáciu výroby, spotreby elektriny - sa dosiahne zvýšenie energetickej hospodárnosti prevádzky. Zároveň dôjde aj k zníženiu emisií znečisťujúcich látok, zlepšeniu kvality ovzdušia a životného prostredia. Zníženie spotreby elektrickej energie po realizácii projektu sa predpokladá na úrovni 124,530 MWh/r, čím dôjde aj k zníženiu emisií škodlivých látok do ovzdušia.


Dátum začatia realizácie projektu: 12/2021
Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2022
Celkové náklady: 209 614,13 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 125 768,48 EUR
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

MILK-AGRO

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
 

Hore