27. 05. 2020

Súťaž Medzinárodný deň detí

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

 

NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: „Medzinárodný deň detí“

 

PREAMBULA

Tento štatút súťaže „Medzinárodný deň detí“  (ďalej aj len ako “súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).

I. ORGANIZÁTOR PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom do propagačnej súťaže s názvom „Medzinárodný deň detí“ je spoločnosť MILK-AGRO spol. s r. o., Čapajevova 36, 080 01 Prešov (ďalej aj len ako “organizátor“).

II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá vloží ako komentár na uverejnený príspevok Súťaž MDD na oficiálnej facebook-ovej stránke spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r.o., fotku s našimi výrobkami.

III. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v období od 27. 5. - 7. 6. 2020.

IV. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 1. Súťažiacim sa stáva každý, kto uverejní fotku na ktorej je vyfotení s našimi výrobkami a vloží fotografiu do komentára na oficiálnu facebook-ovú stránku spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o.

V. URČENIE VÝHERCOV

Výhercom sa stanú súťažiaci určení žrebovaním spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do súťaže. Žrebovanie sa uskutoční dňa 15. 6. 2020 a bude vyžrebovaných 15 výhercov.

VI. VÝHRY

 1. Zoznam výhier:
  5 x výherca -  hrnček buble
  10 x výherca - jogurtový pohárik na cesty

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝHRY

 1. Spôsob odovzdania vecnej výhry bude dohodnutý medzi organizátorom a výhercom. Výhry, ktoré si výherca neprevezme do 31. 7. 2020 prepadnú v prospech organizátora súťaže.
 2. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na účely realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.
 3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
 4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo inú výhru, alebo za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhra je neprenosná. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor neuhradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 5. Výhry v tejto súťaži podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle platných právny predpisov Slovenskej republiky.  Organizátor nezodpovedá za plnenie prípadných daňových a odvodových povinností súťažiacich a úhradu prípadnej dane odvodov vyplývajúcej z výhry podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

VIII. PORUŠENIE PODMIENOK SÚŤAŽE

 1. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v žrebovaní, resp. na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“) platného od 25.5.2018, prevádzkovateľ MILK-AGRO spol. s r.o., so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786 vám ako dotknutej osobe poskytuje nasledovné informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s účasťou v spotrebiteľských súťažiach, ktoré organizuje. Bližšie informácie o podmienkach súťaží ako aj o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovom sídle spoločnosti www.milkagro.sk.
 2. Osoby, ktoré sa zapoja do spotrebiteľskej súťaže (zákazníci-dotknuté osoby) vypĺňajú osobné údaje na zadnej strane súťažného pokladničného bloku, na ktorom organizátorovi súťaže poskytujú svoje osobné údaje pre účely organizovania a následného vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže.
  Obvykle ide o tieto osobné údaje:
  meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefónne číslo).
 3. Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je udelenia súhlasu dotknutej osoby v rámci súťaže a to podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa www.milkagro.sk.
 4. Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.
 5. Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť, resp. do doby stanovenej podľa iných zákonných predpisov, ktoré to prevádzkovateľovi (organizátorovi) súťaže ukladajú.

X. ZVEREJNENIE ŠTATÚTU SÚŤAŽE

Tento štatút súťaže bude zverejnený na  oficiálnej web-ovej stránke spoločnosti MILK-AGRO, spol. s  r. o.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo v odôvodnených prípadoch, kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej štatút.
 2. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami súťaže alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť v prípade ak skôr, ako došlo k odovzdaniu výhry vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie súťažiaceho do súťaže alebo že neboli splnené podmienky súťaže.
 3. Štatút nadobúda účinnosť prvým dňom trvania súťaže.
 4. Vaše údaje poskytujete len organizátorovi súťaže MILK-AGRO, spol. s r. o..

V Prešov, 25. 5. 2020

MILK-AGRO, spol. s r.o. 

MILK-AGRO

Varte s chuťou a chutne

otvoriť receptár

Otázky o zdraví

hľadám odpoveď

Čerstvé a chutné akciové produkty nielen vo vašej chladničke.

+ každý týždeň BONUS v podobe lahodného receptu

Súhlasím s pravidlami Ochrany osobných údajov.
© 2020 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore